Veel gestelde vragen over mediation bij scheiden

Veel gestelde vragen over mediation bij scheiden

Veel gestelde vragen over mediation bij scheiden

Wat is mediation bij scheiden?

Bij mediation bij scheiden bespreken jullie samen wat het beste is voor de toekomst. Omdat verstand en emotie tijdens de scheiding in de weg kunnen zitten, zorg je er met mediation voor dat jullie blijven praten. Met aandacht voor emoties, maar zonder deze emoties het resultaat te laten beïnvloeden.

Jullie gaan met de begeleiding van een onafhankelijke mediator samen op zoek naar oplossingen. Deze oplossingen moeten voor allebei goed voelen. Jullie blijven echter altijd zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuzes. De taak van de mediator is ervoor te zorgen dat jullie allebei gehoord worden en goed met elkaar in gesprek blijven.

Wat kost mediation?

Wat kost mediation is een vraag die altijd gesteld wordt en hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het is mogelijk om een tarief per ingezet uur af te spreken. De teller tikt dan behoorlijk door als jullie meer tijd dan vooraf gedacht nodig hebben om tot afspraken te komen. Daar komt ook nog de tijd bovenop die de mediator besteedt aan de verslaglegging, correspondentie, overige communicatie en het opstellen van de overige benodigde (hulp) documenten.

Het is ook mogelijk om met de mediator een all-in tarief voor de dienstverlening af te spreken.

Dan worden jullie van het begin tot het einde van het proces volledig begeleidt.

Vanzelfsprekend komen er bij een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap naast de kosten voor mediation ook de kosten voor de advocaat/rechtbankprocedure nog bij.

In sommige gevallen is het mogelijk gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Scheiden met Floris is als High Trust kantoor aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan dit vooraf voor jullie toetsen en aanvragen. In dit geval kan het zo zijn dat een deel van de kosten worden vergoed. Het is ook mogelijk dat er dekking voor mediation is via een eigen afgesloten rechtsbijstandverzekering.

Heb ik recht op partneralimentatie?

Of je recht hebt op partneralimentatie is van toepassing zijn als jullie gaan scheiden en één van beiden achterblijft met te weinig inkomen om van te leven en de ex-partner ook meer inkomen heeft. In dat geval heeft degene met het lagere inkomen meestal recht op partneralimentatie. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moeten jullie financieel voor elkaar zorgen. Ook na het einde van jullie relatie moeten jullie dit nog een tijd doen. Je hebt recht op partneralimentatie indien:

 • Jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden;
 • Je ex-partner meer inkomen en/of draagkracht heeft.

 

Woonden jullie samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft de minstverdienende partner alleen recht op partneralimentatie indien jullie hierover afspreken zijn gemaakt en vastgelegd in het samenlevingscontract.

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Hoe lang je recht hebt op partneralimentatie is afhankelijk van de volgende factoren.

Bij een huwelijk tot maximaal 5 jaar duurt de alimentatie de helft van het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap. Is het aantal jaren huwelijk 5 jaar of meer dan duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

Uitzonderingen:

 • Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar wordt.
 • Zijn jullie meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner? En bent je maximaal 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd? Dan duurt de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd.
 • Zijn jullie meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner? En ben je meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd? En ben je geboren op of voor 1 januari 1970? Dan heb je recht op 10 jaar partneralimentatie.

 

Gelden meerdere situaties? Dan geldt de langste periode.

Indien je in ernstige financiële problemen komt kunt je de rechter verzoeken om deze periode te verlengen.

Het is ook mogelijk om samen in overleg met de mediator kortere of langere periode af te spreken. Deze aanvullende afspraken moeten helder en duidelijk vastgelegd worden in jullie echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst.

Wat zijn de consequenties voor mijn opgebouwde pensioenrechten bij een scheiding?

Een scheiding heeft altijd consequenties voor de in loondienst opgebouwde pensioenrechten. Dus is het uitgangspunt dat wanneer je als deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden dit consequenties heeft voor de opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor is een regeling voor de verdeling van de pensioenaanspraken opgenomen in de Wet pensioenverevening bij scheiding. Deze wettelijke regelingen lijken heel eenvoudig maar er zitten vaak meerdere haken en ogen aan. In vele gevallen kan de wettelijke regeling goed werken maar elke situatie is anders en pensioenverdeling is toch echt maatwerk. Het is daarom erg belangrijk om hier tijdens de mediation goed geïnformeerd te worden zodat de afspraken duidelijk en helder vastgelegd kunnen worden in het echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst.

Zijn wij verplicht als wij uit elkaar gaan om een ouderschapsplan maken?

Als jullie uit elkaar gaan zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit is verplicht als je uit elkaar gaat en jullie allebei het ouderlijk gezag hebben over minderjarige kind(eren).

Heeft één van beiden het ouderlijk gezag? Dan zijn jullie niet verplicht om een ouderschapsplan te maken. Het is echter verstandig en aan te raden om dit wel te doen, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan.

Hebben jullie beiden het ouderlijk gezag over jullie kind(eren)?

Dan moeten jullie in het ouderschapsplan afspraken maken over de minderjarige kind(eren).

Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag en is de ander alleen juridisch ouder? Dan mogen jullie afspraken maken, maar is dit niet wettelijk verplicht.

Wat moeten en kunnen wij vastleggen in een ouderschapsplan?

Hieronder een opsomming van wat jullie moeten en kunnen vastleggen in een ouderschapsplan.

Het is erg belangrijk om samen een duidelijke omgangsregeling op te stellen. In de wet staat niet hoe een omgangsregeling eruit moet zien. Jullie kunnen bijvoorbeeld als omgangsregeling kiezen voor een co-ouderschap. Dan worden de omgang en zorgtaken gelijk verdeeld over beide ouders.

Overige zaken moeten jullie verplicht afspreken met elkaar.

Bijvoorbeeld:

 • Bij welke ouder jullie kind(eren) gaan wonen waar ze worden ingeschreven bij de gemeente
 • Op welke dagen het kind/de kinderen bij de andere ouder is
 • Wie haalt en wie brengt het kind/de kinderen
 • Hoe en wanneer jullie elkaar informatie geven over beslissingen als schoolkeuze of een medische behandeling
 • Hoe de kinderen betrokken zijn bij afspraken
 • Beide ouders moeten meebetalen aan de kosten voor de kinderen. Jullie zijn verplicht hierover financiële afspraken te maken in het ouderschapsplan.

 

Bekijk of extra afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over:

 • Wie de kinderbijslag krijgt
 • Wie het kind gebonden budget krijgt
 • Kosten voor school en studie
 • Kosten voor sport of muziekles
 • Bijzondere uitgaven, zoals verjaardag, fiets, bril of beugel
 • Spreek af hoe u en hoe vaak u elkaar op de hoogte houdt over uw kind. Beschrijf ook hoe u de beslissingen neemt over belangrijke zaken zoals:
 • Dagelijkse zorg, zoals huisregels, kleding, lichamelijke verzorging
 • Afsluiten van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid
 • Buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes of sport
 • Wie het paspoort van uw kind bewaart
 • Hoe uw kind contact heeft met de ene ouder als het bij de andere ouder is

 

Gaat jullie kind naar school? Leg dan in het ouderschapsplan afspraken vast over:

 • Schoolkeuze
 • Schoolinformatie, zoals rapporten en nieuwsbrieven
 • Ouderavonden
 • Huiswerk

 

Gaat jullie kind nog niet naar school?

Probeer dan vast afspraken te maken voor als uw kind naar school gaat. Dit voorkomt in de toekomst mogelijk problemen.

Leg in het ouderschapsplan vast dat jullie na een bepaalde tijd kijkt hoe alles gaat. Als de situatie verandert, maak dan nieuwe afspraken en verander het ouderschapsplan.

Beschrijf in het ouderschapsplan wat jullie doen als er problemen zijn waar je samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld als de ex-partner zich niet houdt aan de afspraken. Of als het niet lukt om nieuwe afspraken te maken.

Zoals aangegeven zal er in een ouderschapsplan veel zaken voor de kinderen goed en helder vastgelegd moeten worden. Omdat dit veel zaken zijn waar jullie zelf niet aan denken maar wellicht op jullie van toepassing zijn is het raadzaam om het ouderschapsplan samen met een mediator op te stellen.

Als alle afspraken op papier staan dan kunnen een handtekening onder het plan zeten. Door het zetten van de beide handtekeningen staan de afspraken tussen jou en je ex-partner vast. Het ouderschapsplan is dan geldig.

Jullie hoeven het ouderschapsplan nergens in te leveren. Zorg er wel voor dat jullie allebei een kopie hebben van het plan. Je kunt dan altijd teruglezen wat de afspraken zijn.

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan moet u het ouderschapsplan samen met het echtscheidingsverzoek via de mediator / advocaat naar de rechtbank gestuurd worden.

Wat moet ik regelen als ik alleen op vakantie naar het buitenland ga met de kinderen?

Ga je alleen op vakantie naar het buitenland met de kinderen? Regel dan ook praktische zaken over paspoort/ID-Kaart en toestemming als je met je minderjarige kind(eren) naar het buitenland reist.

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op: https://scheidenmetfloris.nl/contact/